Toldloven § 42

  1. § 42
    §§ 11 a-26 finder tilsvarende anvendelse for frihavne, herunder på trafikken og vareførslen mellem frihavne og den øvrige del af det danske toldområde.