Toldloven §§ 11a-26

 1. § 11 a
  Told- og skatteforvaltningen opkræver punktafgift af tobaksvarer, som rejsende medfører i en mængde ud over den, der kan indføres afgiftsfrit ved indrejse i det danske toldområde fra EU-medlemsstater, i det omfang der i henhold til EU's traktater om disse landes tiltrædelse af EU eller i direktiver vedtaget af EU kan opkræves punktafgifter. Told- og skatteforvaltningen foretager den fornødne kontrol hermed.
 2. Stk. 2.
  Tobaksvarer, som rejsende indfører i en mængde ud over den, der kan indføres afgiftsfrit, skal angives til told- og skatteforvaltningen ved indrejse i det danske toldområde fra et af de i stk. 1 nævnte lande.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om anvendelsesområdet for stk. 1 og 2 samt regler, der ophæver bestemmelserne.
 1. § 12
  (Ophævet)
 1. § 13
  Overskrides fristen fastsat i EU toldkodeksens artikel 149 eller i artikel 146 i den delegerede forordning (EU) 2015/2446, jf. EU-toldkodeksens artikel 168, kan told og afgifter ansættes på grundlag af en skønsmæssigt ansat mængde eller værdi og efter de satser, der var gældende den dag, hvor varerne senest kunne være angivet rettidigt til fortoldning. Er en sådan ansættelse for lav, skal den angivelsespligtige inden 14 dage efter at have modtaget meddelelse om ansættelsen underrette told- og skatteforvaltningen herom.
 1. § 14
  Skatteministeren kan fastsætte regler til gennemførelse af de toldmæssige bestemmelser i de af Danmark tiltrådte mellemfolkelige aftaler om internationale transporter af varer samt de nærmere regler om transport og opbevaring af uberigtigede varer.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen kan kræve, at uberigtigede varer forsegles, eller at varerne eller deres emballage forsynes med identitetsmærke.
 3. Stk. 3.
  Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at lade uberigtigede varer, som ikke på betryggende måde kan forsegles, toldledsage eller toldbevogte. Udgifterne hertil kan pålægges den, for hvis regning varerne transporteres eller opbevares.
 4. Stk. 4.
  Forsegling må ikke uden told- og skatteforvaltningens tilladelse fjernes i det danske toldområde eller om bord i skibe eller luftfartøjer i fart mellem steder i det danske toldområde.
 1. § 15
  Told- og skatteforvaltningen kan med henblik på eftersøgning og kontrol af varer uden retskendelse færdes uhindret overalt langs kyster, i havne, i lufthavne, på landingssteder, i transportcentre, i tog, på jernbanearealer og på veje, hvortil der er offentlig adgang. Der kan på de nævnte steder foretages eftersøgning og kontrol af varer i enhver forsendelse (breve, pakker m.v.) uanset transportør, i pakhuse, i containere, i befordringsmidler og på andre midlertidige eller permanente steder, som kan anvendes til opbevaring af varer m.v.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen har ret til uhindret adgang overalt langs landegrænsen. Er tilstødende arealer indhegnet eller afspærret, må ejerne træffe sådanne foranstaltninger, at told- og skatteforvaltningen til enhver tid er sikret uhindret passage.
 1. § 16
  Luftfartøjer og skibe i det danske toldområde og andre befordringsmidler i trafik mellem det danske toldområde og tredjelande er undergivet told- og skatteforvaltningens tilsyn og kontrol. Befordringsmidler, der transporterer varer, for hvilke der ikke er betalt told eller afgifter, er også undergivet told- og skatteforvaltningens kontrol. Told- og skatteforvaltningen har ret til overalt i disse befordringsmidler og uden retskendelse at foretage de undersøgelser, der er nødvendige for kontrollens udøvelse.
 2. Stk. 2.
  Køretøjer, der anvendes erhvervsmæssigt i trafik mellem det danske toldområde og tredjelande, skal ved ind- og udkørsel af det danske toldområde uopfordret standse op for kontrol.
 3. Stk. 3.
  Alle køretøjer i trafik mellem det danske toldområde og tredjelande skal ved ind- og udkørsel af det danske toldområde og i det danske toldområde i øvrigt standse op for kontrol, når told- og skatteforvaltningen forlanger det.
 4. Stk. 4.
  Alle køretøjer i trafik mellem det danske toldområde og EU's toldområde og i det danske toldområde i øvrigt skal standse op for kontrol, når told- og skatteforvaltningen forlanger det.
 5. Stk. 5.
  Skibe skal på told- og skatteforvaltningens forlangende stoppe op.
 6. Stk. 6.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om told- og skatteforvaltningens kontrol med og toldbehandling af de i stk. 1 nævnte befordringsmidler og kan herunder bestemme, hvor, på hvilken måde og på hvilke vilkår toldbehandlingen skal finde sted.
 1. § 17
  Virksomheder, der driver trafik med luftfartøjer og skibe, eller befordringsmidlets fører har pligt til at give og dokumentere de oplysninger, der er nødvendige for kontrollens udøvelse, herunder oplysninger om befordringsmiddel, besætning, passagerer og disses registrerede bagage samt ladning, samt til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til last, rum og gemmer. Told- og skatteforvaltningen kan uden retskendelse forlange påvisning, åbning eller afdækning af disse adgange.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan med samtykke fra trafikministeren bestemme, at havnemyndigheder og luftfartsmyndigheder skal underrette told- og skatteforvaltningen om de oplysninger, som havne- og luftfartsmyndigheder er i besiddelse af i forbindelse med skibes og luftfartøjers ankomst og afgang.
 3. Stk. 3.
  Virksomheder, der stiller faciliteter til rådighed for de i stk. 1 nævnte virksomheder, har pligt til at stille samtlige de i stk. 1 nævnte oplysninger om skibes og luftfartøjers ankomst og afgang samt om besætning og passagerers identitet, som de er i besiddelse af, til rådighed for told- og skatteforvaltningen efter dennes anvisning.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger, der er nødvendige i henhold til stk. 1.
 1. § 18
  Førere af befordringsmidler skal ved ankomst til det danske toldområde fra et tredjeland og før afgang fra det danske toldområde til et tredjeland anmelde sig til told- og skatteforvaltningen. Førere af skibe, der ankommer til en dansk havn fra et andet sted i EU's toldområde, eller som forlader det danske toldområde med henblik på afsejling til et andet sted i EU's toldområde, skal ligeledes, såfremt skibet medfører varer, for hvilke der ikke er betalt told eller afgifter som ladning eller proviant, anmelde sig til told- og skatteforvaltningen.
 2. Stk. 2.
  De i stk. 1 omhandlede anmeldelser kan foretages ved en dertil bemyndiget person.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan på nærmere fastsatte vilkår fritage førere af visse kategorier af befordringsmidler for anmeldelsespligten efter stk. 1.
 1. § 19
  Luftfartøjer, der medbringer uberigtigede varer, må kun lande i og afgå fra lufthavne, der er godkendt af told- og skatteforvaltningen (toldlufthavne). Skatteministeren kan i særlige tilfælde dispensere herfra. Losning og lastning af varer samt landsætning og ombordtagning af passagerer må kun finde sted i toldlufthavne. Told- og skatteforvaltningen kan, når særlige omstændigheder taler derfor, tillade, at losning og lastning finder sted andre steder.
 2. Stk. 2.
  Skibe i erhvervsmæssig trafik mellem det danske toldområde og tredjelande samt skibe, der medbringer uberigtigede varer, må kun anløbe og afsejle fra havne, der er godkendt af told- og skatteforvaltningen (toldhavne). Losning og lastning af varer samt landsætning og ombordtagning af passagerer må kun finde sted i toldhavne. Told- og skatteforvaltningen kan, når særlige omstændigheder taler derfor, tillade, at losning og lastning finder sted andre steder.
 3. Stk. 3.
  Told- og skatteforvaltningen bestemmer, hvor i havne og lufthavne landsætning af passagerer til det danske toldområde kan finde sted.
 1. § 20
  Told- og skatteforvaltningen kan uden udgift for told- og skatteforvaltningen stille særlige krav til anlæg og indretning af de i § 19 nævnte steder, hvor varer losses eller lastes, eller hvor passagerer landsættes eller tages om bord. Told- og skatteforvaltningen kan herunder kræve, at der uden udgift for denne stilles egnede indretninger til rådighed for fysisk undersøgelse af varer, der er losset eller skal lastes, og de eventuelle transportmidler, der har medbragt eller skal medbringe varer. Told- og skatteforvaltningen kan tilsvarende kræve, at der uden udgift for denne ved landfaste forbindelser mellem Danmark og udlandet stilles egnede indretninger, herunder landanlæg, til rådighed for fysisk undersøgelse af transportmidler og personer ved ind- eller udpassage af det danske toldområde.
 2. Stk. 2.
  Ved oprettelse af passagerruter mellem steder i udlandet og steder i det danske toldområde samt ved godkendelse af de i § 19, stk. 1, nævnte lufthavne kan told- og skatteforvaltningen kræve, at der uden udgift for denne stilles fornødent udstyrede lokaler og indretninger til rådighed for eftersyn af passagerer m.v.
 3. Stk. 3.
  Told- og skatteforvaltningen kan kræve, at der på steder, hvor varer lastes eller losses, eller hvor passagerer landsættes eller tages om bord, i fornødent omfang og uden udgifter for told- og skatteforvaltningen foretages afspærringer, der ikke må passeres uden told- og skatteforvaltningens tilladelse.
 4. Stk. 4.
  Told- og skatteforvaltningen kan nægte at godkende en havn eller lufthavn i henhold til § 19, hvis de krav til indretninger m.v., der er nævnt i stk. 1-3, ikke opfyldes. En godkendelse kan tilbagekaldes, hvis betingelserne for en godkendelse ikke længere er til stede.
 5. Stk. 5.
  Det påhviler havne og lufthavne at underrette told- og skatteforvaltningen om de ændringer i havnes eller lufthavnens drift, anlæg eller indretning, som kan være af betydning for told- og skatteforvaltningens krav til de i stk. 1 nævnte anlæg og indretninger.
 1. § 21
  Skatteministeren kan fastsætte regler for told- og skatteforvaltningens kontrol med og toldbehandling af bjærgede fartøjer, luftfartøjer og gods.
 1. § 22
  Skatteministeren kan fastsætte regler om told- og skatteforvaltningens kontrol med og toldbehandling af personer og kan herunder bestemme, hvor og på hvilken måde toldbehandlingen skal finde sted.
 1. § 23
  Personer, som rejser mellem tredjelande og det danske toldområde, skal ved indrejsen i og udrejsen fra det danske toldområde uopfordret standse op for kontrol og skal i øvrigt standse op for kontrol, når told- og skatteforvaltningen forlanger det.
 2. Stk. 2.
  De i stk. 1 nævnte personer har pligt til over for told- og skatteforvaltningen at angive samtlige medbragte varer i overensstemmelse med de af EU og de i henhold til § 10, stk. 3, fastsatte regler herom. De nævnte personer skal endvidere give de oplysninger, der er nødvendige for kontrollens udøvelse.
 3. Stk. 3.
  Personer, som indrejser i eller udrejser fra det danske toldområde, og som har været om bord på skibe eller luftfartøjer, som befinder sig i tog, eller som færdes på offentlige veje, skal, når told- og skatteforvaltningen forlanger det, standse op for kontrol. Tilsvarende gælder for personer, der færdes ved landegrænse, langs kyster, i havne og i lufthavne eller på landingssteder.
 4. Stk. 4.
  De i stk. 1 og 3 og § 10 c, stk. 1, nævnte personer og personer om bord på skibe og i luftfartøjer skal, når told- og skatteforvaltningen forlanger det, opgive navn og bopæl. Told- og skatteforvaltningen kan kræve disse oplysninger dokumenteret.
 5. Stk. 5.
  De i stk. 1 og 3 og § 10 c, stk. 1, nævnte personer skal påvise alle rum og gemmer i bagage m.v. og deres eventuelle befordringsmidler samt, i det omfang told- og skatteforvaltningen ønsker det, udpakke bagage m.v.
 1. § 24
  Told- og skatteforvaltningen har ret til at forfølge og standse personer, der unddrager sig eller antages at unddrage sig kontrol, og som medfører eller antages at medføre varer, for hvilke der ikke er betalt told eller afgifter. Told- og skatteforvaltningen har endvidere ret til i sådanne tilfælde at foretage undersøgelse i huse, befordringsmidler m.v., når dette sker i umiddelbar fortsættelse af forfølgelsen.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for personer, som medfører eller antages at medføre likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, eller som medfører eller antages at medføre varer, for hvilke der af sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske, valutamæssige eller andre grunde er fastsat forbud mod indførsel, udførsel eller transit.
 1. § 25
  Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn på personer, som med henblik på kontrol standses i henhold til bestemmelserne i §§ 10 c, 23 og 24.
 2. Stk. 2.
  Eftersyn på personer skal ske med størst mulig hensynsfuldhed og må ikke være videregående, end de kontrolmæssige formål nødvendiggør.
 3. Stk. 3.
  Eftersyn, der ikke begrænses til den ydre beklædning, må kun foretages, når der findes rimelig grund til at antage, at vedkommende ulovligt medfører varer m.v. skjult på sin person, og kun efter ordre fra den øverste tilstedeværende repræsentant for told- og skatteforvaltningen. Den, der skal efterses, kan kræve, at eftersynet overværes af et vidne, der udpeges af den pågældende. Eftersynet må kun udføres og overværes af personer af samme køn som den person, der skal efterses. Dette gælder dog ikke for vidner udpeget af den pågældende.
 4. Stk. 4.
  Eftersyn som nævnt i stk. 3 kan med den pågældendes accept foretages ved hjælp af kropsscanning.
 1. § 26
  Skatteministeren kan i det omfang, det er foreskrevet i de af Danmark tiltrådte mellemfolkelige aftaler eller i bestemmelser fastsat af EU, eller når de kontrolmæssige forhold tillader det, fravige § 23, stk. 1, 2 og 5, og § 25.