Toldloven § 35

  1. § 35
    Varer, der tillades afstået til fordel for statskassen, må ikke medføre udgifter for statskassen.
  2. Stk. 2.
    Varer, der i medfør af stk. 1 er afstået til fordel for statskassen, bortsælges ved behørigt bekendtgjort offentlig auktion. Varer, der efter told- og skatteforvaltningens skøn er ukurante eller urealisable, kan dog destrueres under kontrol. Nettoprovenuet af auktionssalget tilfalder statskassen.