Toldloven § 3

  1. § 3
    Fritaget for told er:
    1. 1) Proviant og andre fornødenheder, der medbringes af skibe og luftfartøjer ved ankomst fra tredjelande, og som er bestemt til forbrug om bord under skibets eller luftfartøjets rejse til og fra det danske toldområde og under dets ophold her. Fritagelsen er begrænset til den mængde proviant m.v., der efter told- og skatteforvaltningens skøn er passende under hensyn til skibets eller luftfartøjets art, antallet af besætningsmedlemmer og passagerer og opholdets varighed.
    2. 2) Skibsproviant, der tilhører søfolk, som har været påmønstret et strandet skib, hvis provianten udleveres til søfolkenes eget forbrug.
  2. Stk. 2.
    Toldfrihed efter stk. 1, nr. 1, ophører, såfremt skibet eller luftfartøjet efter at have udlosset den ved ankomsten medbragte ladning eller landsat de medførte passagerer laster varer eller tager passagerer om bord udelukkende til steder i det danske toldområde eller - bortset fra kortvarige værftsophold og lignende - forbliver i det danske toldområde.