Lov om tjenestemandspension § 33

  1. § 33
    Ministeren for offentlig innovation fastsætter nærmere regler om udbetaling af ydelserne efter denne lov.
  2. Stk. 2.
    Efter regler, der fastsættes af ministeren for offentlig innovation, kan de berettigede give transport på ydelser efter denne lov til låneinstitutter, der af ministeren for offentlig innovation er godkendt hertil.
  3. Stk. 3.
    Bortset fra det tilfælde, der er nævnt i stk. 2, kan de berettigede ikke overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over ydelser efter denne lov, der ikke er udbetalt.