Lov om tjenestemandspension § 11

 1. § 11
  Den efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand eller en pensioneret tjenestemand er berettiget til ægtefællepension, hvis ægteskabet blev indgået,
  1. 1) før den afdøde tjenestemand var fyldt 65 år, og
  2. 2) før den afdøde tjenestemand var afskediget med ret til egenpension efter kapitel 2, og
  3. 3) mindst 3 måneder før dødsfaldet.
 2. Stk. 2.
  Stk. 1, nr. 3, finder ikke anvendelse, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse.
 3. Stk. 3.
  Ministeren for offentlig innovation kan i særlige tilfælde efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at ægtefællen efter en tjenestemand er berettiget til ægtefællepension, uanset at betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, hvis ægtefællerne tidligere har været gift med hinanden.