Tinglysningsafgiftsloven § 8

 1. § 8
  Afgiftsfri er tinglysning af:
  1. 1) Afgørelser om værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, jf. tinglysningslovens § 48.
  2. 2) Meddelelser som nævnt i tinglysningslovens § 13 eller andre meddelelser fra politi eller domstole.
  3. 3) Skifteretsattest, for så vidt den tinglyses som led i en arvings overdragelse til en ikke-arving.
  4. 4) Rådighedsfratagelse efter § 54 i lov om ægtefælleskifte m.v.
  5. 5) Rådighedsfratagelse efter konkurslovens § 26.
  6. 6) Underpant i et ejerpantebrev, jf. tinglysningslovens § 42 d, stk. 3, § 47, stk. 2, eller § 47 g, stk. 1, samt videreoverdragelse af et allerede tinglyst underpant i et ejerpantebrev til en anden panthaver, jf. tinglysningslovens § 42 d, stk. 7, § 47, stk. 6, eller § 47 g, stk. 5.
  7. 7) Overdragelse til eje eller pant af et allerede tinglyst pantebrev til en anden panthaver, forudsat at der ikke sker en forhøjelse af det pantsikrede beløb, jf. dog § 5 b, stk. 2.
  8. 8) Påtegning i medfør af tinglysningslovens § 29 b, stk. 2, 2. pkt.
  9. 9) Påtegning på pantebreve eller underpant alene med henblik på rådighedsbegrænsning vedrørende formuer tilhørende umyndige personer og ikkeerhvervsdrivende fonde, når formuen bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling.
  10. 10) Påtegning på pantebreve eller underpant alene med henblik på rådighedsbegrænsning vedrørende båndlagt arv eller gave, som bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling.
  11. 11) En respektpåtegning på et pantebrev tinglyst før den 8. september 2009, når denne påtegning er bortfaldet ved digitaliseringen af pantebrevet.
  12. 12) Påtegning på servitutter og andre tinglyste dokumenter, som alene har til formål at tilføje eller slette påtaleberettigede.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation for, at betingelsen for afgiftsfrihed i stk. 1, nr. 3 og 9-12, er opfyldt.
 3. Stk. 3.
  Afgiftsfri er endvidere begæring om:
  1. 1) Aflysning.
  2. 2) Ophævelse af retsanmærkning.
  3. 3) Fristforlængelse eller endelig indførelse i tingbogen af et forhold, som er tinglyst betinget eller med frist.
  4. 4) Udslettelse af rettigheder, som ikke har opnået dækning ved tvangsauktion, jf. retsplejelovens § 581.