Tinglysningsafgiftsloven § 7

  1. § 7
    For andre tinglysninger der ikke er omfattet af §§ 4- 6 a, udgør afgiften 1.660 kr., jf. dog § 8.
  2. Stk. 2.
    Udløser anmeldelsen tinglysning af flere rettigheder på en eller flere faste ejendomme eller i flere løsøregenstande m.v., udgør afgiften 1.660 kr. for hver rettighedstype. Afgiften udgør dog 1.640 kr. for tinglysning af flere rettigheder omfattet af § 5 a.
  3. Stk. 3.
    Udløser anmeldelsen tinglysning af navne- og adresseændringer, udgør afgiften 1.660 kr. Dette gælder dog ikke, hvis anmeldelsen alene er begrundet i, at en af parterne, eller den, som skal modtage meddelelser om pantet, selv skifter navn eller ændrer adresse, uden at der sker et identitetsskift.