Tiltrædelsesloven
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber

 1. § 1
  Traktat af 22. januar 1972 vedrørende kongeriget Danmarks, Irlands, kongeriget Norges og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab og af Det europæiske Atomenergifællesskab kan ratificeres på Danmarks vegne.
 2. Stk. 2.
  Afgørelse truffet af Rådet for De europæiske Fællesskaber den 22. januar 1972 vedrørende kongeriget Danmarks, Irlands, kongeriget Norges og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab kan tiltrædes på Danmarks vegne.
 1. § 2
  Beføjelser, som efter grundloven tilkommer rigets myndigheder, kan i det omfang, det er fastsat i de i § 4 nævnte traktater m. v., udøves af De europæiske Fællesskabers institutioner.
 1. § 3
  Bestemmelserne i de i § 4 nævnte traktater m. v. sættes i kraft i Danmark i det omfang, de efter fællesskabsretten er umiddelbart anvendelige i Danmark.
 2. Stk. 2.
  Det samme gælder de retsakter, der er vedtaget af Fællesskabernes institutioner inden Danmarks tiltrædelse af Fællesskaberne og offentliggjort i De europæiske Fællesskabers Tidende.
 1. § 4
  Bestemmelserne i § 2 og § 3 vedrører følgende traktater m.v.:
  1. 1. Traktat af 18. april 1951 om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab, som ændret ved Traktat af 27. oktober 1956, vedtagelse af Det særlige Ministerråd og Den høje Myndighed af 16. maj 1960 og afgørelse af Rådet af 6. december 1962,
  2. 2. Traktat af 25. marts 1957 om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab,
  3. 3. Traktat af 25. marts 1957 om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab,
  4. 4. Konvention af 25. marts 1957 vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber,
  5. 5. Konvention af 13. november 1962, som ændrer traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab med henblik på at gøre den særlige associeringsordning, der er omhandlet i fjerde del af denne traktat, anvendelig på de nederlandske Antiller,
  6. 6. Traktat af 8. april 1965 om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De europæiske Fællesskaber,
  7. 7. Traktat af 22. april 1970 om ændring af visse budgetbestemmelser i traktaterne om oprettelse af De europæiske Fællesskaber og i traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De europæiske Fællesskaber,
  8. 8. Traktat af 22. januar 1972 vedrørende kongeriget Danmarks, Irlands, kongeriget Norges og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab og af Det europæiske Atomenergifællesskab,
  9. 9. Afgørelse truffet af Rådet for De europæiske Fællesskaber den 22. januar 1972 vedrørende kongeriget Danmarks, Irlands, kongeriget Norges og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab, med tilhørende bilag, protokoller m. v.
 1. § 5
  Vedkommende minister kan fastsætte bestemmelser om, at der bortses fra lovgivningens krav om indfødsret, bopæl og hjemsted i Danmark i det omfang, dette er nødvendigt som følge af Danmarks forpligtelser efter Fællesskabernes regler om etableringsret, udveksling af tjenesteydelser og arbejdskraftens frie bevægelighed.
 1. § 6
  Regeringen afgiver beretning til folketinget om udviklingen i De europæiske Fællesskaber.
 2. Stk. 2.
  Regeringen underretter et af folketinget nedsat udvalg om forslag til rådsvedtagelser, der bliver umiddelbart anvendelige i Danmark, eller til hvis opfyldelse folketingets medvirken er nødvendig.
 1. § 7
  Loven træder i kraft samtidig med den i § 1, stk. 1, nævnte traktat, bestemmelserne i § 1 dog ved bekendtgørelsen i lovtidende.
 1. § 8
  Loven gælder ikke for Færøerne.