Teleloven § 78

 1. § 78
  Klager over Erhvervsstyrelsens afgørelser i medfør af afsnit IV i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf kan ikke tillægges opsættende virkning, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Formanden for Teleklagenævnet kan tillægge en klage som nævnt i stk. 1 opsættende virkning, når ganske særlige omstændigheder taler herfor.
 3. Stk. 3.
  Formanden for Teleklagenævnet kan knytte særlige vilkår til en afgørelse efter stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter nærmere regler om Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs og Teleklagenævnets muligheder for at tillægge en klage opsættende virkning på andre områder end dem, der er nævnt i stk. 1, og om virkningen heraf.