Teleloven § 75 a

 1. § 75 a
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur og til og fra Teleklagenævnet om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.
 3. Stk. 3.
  En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.
 4. Stk. 4.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra politiets centrale datasektion om forhold, som er omfattet af § 12, stk. 1, skal foregå digitalt. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse.