Teleloven § 67

 1. § 67
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan ikke give Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur tjenestebefaling om Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, om Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs udstedelse af administrative forskrifter på områder, hvor Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur ved lov er bemyndiget hertil, eller om Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelse af denne lov og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan ikke dispensere fra administrative forskrifter udstedt af ministeren i medfør af denne lov.
 3. Stk. 3.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler for udnævnelse og afskedigelse af medlemmer af myndigheder, der er bemyndiget til at varetage opgaver efter denne lov, jf. dog stk. 4.
 4. Stk. 4.
  Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for udnævnelse og afskedigelse af medlemmer af myndigheder, der er bemyndiget til at varetage opgaver efter kapitel 11-14 a og 16-18.