Teleloven §§ 3-6

 1. § 3
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler med henblik på at forpligte ejere af elektroniske kommunikationsnet og udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til at sikre slutbrugere adgang til gratis alarmkommunikation til den offentlige alarmtjeneste og foretage opkald til nummeroplysningstjenester, teksttelefontjenesten og eventuelle andre samfundsvigtige elektroniske kommunikationstjenester.
 1. § 4
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler med henblik på at forpligte udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester og udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester til at sikre en række grundlæggende slutbrugerrettigheder i forbindelse med aftaler om levering af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, herunder om:
  1. 1) Oplysningskrav.
  2. 2) Almennyttige oplysninger.
  3. 3) Aftalers varighed og opsigelse.
  4. 4) Pakketilbud.
  5. 5) Særlige funktioner og faciliteter.
  6. 6) Tilgængelighedskrav og kompenserende tjenester for personer med handicap og oplysningskrav i forbindelse med disse tjenester.
  7. 7) Tilgængelighedskrav i forbindelse med alarmkommunikation for personer med handicap.
  8. 8) Udbyderens klagebehandling.
 2. Stk. 2.
  Ved fastsættelsen af regler i henhold til stk. 1 kan klima-, energi- og forsyningsministeren bestemme, at disse kun skal gælde for visse typer af aftaleforhold, herunder for aftaler med ikkeerhvervsdrivende slutbrugere, og at reglerne ikke skal kunne fraviges ved aftale. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan desuden fastsætte nærmere regler om Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs adgang til at dispensere fra kravene.
 3. Stk. 3.
  Regler fastsat i medfør af stk. 1 finder ikke anvendelse på mikrovirksomheder, der udbyder nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, medmindre de også udbyder elektroniske kommunikationstjenester.
 1. § 4 a
  Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan fastsætte regler med henblik på at forpligte udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester og udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester til at sikre en række grundlæggende slutbrugerrettigheder i forbindelse med aftaler om levering af net eller tjenester, herunder regler om:
  1. 1) Gennemsigtighed, sammenligning af tilbud og offentliggørelse af oplysninger.
  2. 2) Tjenestekvalitet.
  3. 3) Skift af udbyder af internetadgangstjenester.
  4. 4) Spærring og tilbagehold af indtægter ved bedrageri og misbrug.
  5. 5) Forbud mod ensidigt at begrænse slutbrugere i at tilgå radiobaserede lokalnet m.v.
 2. Stk. 2.
  Regler fastsat i medfør af stk. 1 finder ikke anvendelse på mikrovirksomheder, der udbyder nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, medmindre de også udbyder elektroniske kommunikationstjenester.
 1. § 5
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler med henblik på at forpligte udbydere af teleterminaludstyr, der anvendes til mobilkommunikationstjenester, til at sikre grundlæggende slutbrugerrettigheder i forbindelse med aftaler om levering af teleterminaludstyr til slutbrugere. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan herunder fastsætte nærmere regler om maksimale bindingsperioder i forbindelse med faciliteter i teleterminaludstyr.
 2. Stk. 2.
  Ved fastsættelsen af regler i henhold til stk. 1 kan klima-, energi- og forsyningsministeren bestemme, at reglerne kun skal gælde for visse typer af aftaleforhold, herunder for aftaler med ikkeerhvervsdrivende slutbrugere, og at reglerne ikke skal kunne fraviges ved aftale.
 1. § 6
  Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan fastsætte regler om etablering og drift af betalingstelefoner eller anden adgang til offentlig taletelefoni indeholdende minimumskrav til udbuddet af betalingstelefoner eller anden adgang til offentlig taletelefoni, herunder med henblik på opfyldelse af handicappede slutbrugeres særlige behov.