Tech-trans-loven § 10

 1. § 10
  En offentlig forskningsinstitution kan for gavemidler på vegne af gavegiver stifte en fond, herunder en erhvervsdrivende fond, hvis fondens hovedformål står i forbindelse med den pågældende institutions aktiviteter og både stiftelse og hovedformål er bestemt af gavegiver.
 2. Stk. 2.
  Et universitet kan indskyde midler i fonde, hvis fondens hovedformål er at etablere universitetsnære boliger med henblik på udlejning i nærmere afgrænsede perioder til studerende eller gæsteforskere. Boliger til studerende skal etableres efter reglerne i lov om almene boliger m.v. Universitetets samlede indskud efter 1. pkt. må på ethvert indskudstidspunkt ikke overstige det højeste af følgende beløb:
  1. 1) 5 mio. kr. eller
  2. 2) 3 pct. af universitetets uddannelsestilskud fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering i det pågældende finansår.
 3. Stk. 3.
  Udgifter i medfør af § 53 a, stk. 2, 2. pkt., i lov om almene boliger m.v. indgår ikke i opgørelsen af indskuddet efter stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Universitetet skal i årsrapporten redegøre for udgifter afholdt efter stk. 2.