Sundhedsloven § 179

 1. § 179
  Den læge, der tilkaldes i anledning af dødsfald, skal afgive indberetning til politiet,
  1. 1) når dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde,
  2. 2) når en person findes død,
  3. 3) når døden er indtrådt pludseligt og ikke er forudset af lægefaglige grunde,
  4. 4) når der er grund til at antage, at dødsfaldet kan skyldes en erhvervssygdom, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring,
  5. 5) når døden kan være en følge af fejl, forsømmelse eller ulykkelig hændelse i forbindelse med behandling eller forebyggelse af sygdom,
  6. 6) når dødsfald forekommer i Kriminalforsorgens institutioner, eller
  7. 7) når det i øvrigt ikke med sikkerhed kan udelukkes, at dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde eller dødsfaldet af andre grunde skønnes at kunne have politimæssig interesse.
 2. Stk. 2.
  Ved dødsfald på sygehus eller lignende institution afgives den indberetning, der er nævnt i stk. 1, af den ledende læge.