Sundhedsloven § 15

 1. § 15
  Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller af §§ 17-19.
 2. Stk. 2.
  Patienten kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde sit samtykke efter stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Ved informeret samtykke forstås i denne lov et samtykke, der er givet på grundlag af fyldestgørende information fra sundhedspersonens side, jf. § 16.
 4. Stk. 4.
  Et informeret samtykke efter afsnit III kan være skriftligt, mundtligt eller efter omstændighederne stiltiende.
 5. Stk. 5.
  Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om samtykkets form og indhold.