Straffuldbyrdelsesloven § 7

  1. § 7
    En person, der er idømt fængselsstraf, har også før straffuldbyrdelsens iværksættelse ret til at få nærmere rådgivning hos kriminalforsorgen om sine arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og personlige forhold i forbindelse med fuldbyrdelsen.
  2. Stk. 2.
    Justitsministeren fastsætter regler om gennemførelsen af den i stk. 1 nævnte rådgivning.