Straffuldbyrdelsesloven §§ 67-72

 1. § 67
  En indsat skal af kriminalforsorgsområdet ikendes disciplinærstraf
  1. 1) ved overtrædelse af § 32,
  2. 2) ved udeblivelse, undvigelse eller forsøg herpå,
  3. 3) ved tilsidesættelse af beskæftigelsespligten efter § 38, stk. 1,
  4. 4) ved nægtelse af afgivelse af udåndingsprøve eller urinprøve efter § 60 a,
  5. 5) ved indtagelse af alkohol, euforiserende stoffer eller andre stoffer, der er forbudt efter den almindelige lovgivning,
  6. 6) ved overtrædelse af de regler eller anvisninger, der gælder for rygning i institutionen,
  7. 7) ved overtrædelse af straffelovgivningen, når overtrædelsen tillige indebærer en selvstændig krænkelse af orden eller sikkerhed i institutionen,
  8. 8) ved overtrædelse af regler fastsat af justitsministeren, når det i reglerne er bestemt, at overtrædelse kan medføre disciplinærstraf,
  9. 9) ved overtrædelse af regler fastsat af kriminalforsorgsområdet, når det i reglerne er bestemt, at overtrædelse kan medføre disciplinærstraf,
  10. 10) ved overtrædelse af § 51 a, stk. 1, § 55 a, stk. 1, eller § 57 a, stk. 1,
  11. 11) ved overtrædelse af § 59 a, stk. 1, og
  12. 12) ved overtrædelse af § 59 a, stk. 3.
 1. § 68
  Som disciplinærstraf kan anvendes advarsel, bøde og strafcelle.
 2. Stk. 2.
  Strafcelle kan dog kun anvendes for følgende forhold eller forsøg herpå:
  1. 1) Udeblivelse eller undvigelse,
  2. 2) indsmugling, besiddelse eller indtagelse af alkohol, euforiserende stoffer eller andre stoffer, der er forbudt efter den almindelige lovgivning,
  3. 3) nægtelse af afgivelse af udåndingsprøve eller urinprøve efter § 60 a,
  4. 4) indsmugling eller besiddelse af våben og andre personfarlige genstande,
  5. 5) vold eller trusler om vold mod medindsatte, personale eller andre i institutionen,
  6. 6) groft hærværk og
  7. 7) andre grove eller oftere gentagne forseelser.
 3. Stk. 3.
  Disciplinærstraf i form af bøde og strafcelle kan ikendes i forening.
 4. Stk. 4.
  Fuldbyrdelsen af disciplinærstraf kan helt eller delvis undlades på betingelse af, at den indsatte i en bestemt periode ikke begår strafbart forhold eller en ny disciplinærforseelse.
 1. § 69
  Ved ikendelse af bøde som disciplinærstraf fastsættes bødens størrelse under hensyn til overtrædelsens art og omfang. Bøden kan dog højst udgøre et beløb svarende til det almindelige vederlag, der udbetales indsatte for en uges beskæftigelse, med fradrag af den del af vederlaget, som er beregnet til dækning af personlige fornødenheder.
 2. Stk. 2.
  En ikendt bøde kan modregnes i den indsattes vederlag for beskæftigelse efter § 42, stk. 1. Den indsatte skal dog mindst have udbetalt en ydelse til dækning af personlige fornødenheder.
 1. § 70
  Ved ikendelse af strafcelle som disciplinærstraf fastsættes varigheden under hensyn til overtrædelsens art og omfang til et tidsrum af højst 4 uger. For unge under 18 år fastsættes tidsrummet dog til højst 7 dage, medmindre sagen angår vold mod personale i institutionen.
 2. Stk. 2.
  En indsat, der er ikendt strafcelle, anbringes i særlig afdeling eller eget opholdsrum eller i et arresthus. Under anbringelsen er den indsatte udelukket fra fællesskab i institutionen. Unge under 18 år kan dog deltage i beskæftigelse i institutionen, medmindre konkrete grunde taler herimod.
 3. Stk. 3.
  Justitsministeren fastsætter regler om udståelse af strafcelle.
 1. § 71
  Hvis der er begrundet mistanke om, at en indsat har overtrådt bestemmelser, der må antages at medføre strafcelle som disciplinærstraf, kan den indsatte anbringes i forhørscelle, hvis det er nødvendigt af hensyn til gennemførelsen af undersøgelser i disciplinærsagen.
 2. Stk. 2.
  Anbringelse i forhørscelle må ikke udstrækkes i længere tid, end undersøgelsen nødvendiggør, og kan højst vare i 5 dage.
 3. Stk. 3.
  Den tid, som en indsat har været anbragt i forhørscelle, fradrages i udståelsen af strafcelle.
 4. Stk. 4.
  Anbringelse i forhørscelle sker efter samme regler som udståelse af strafcelle.
 1. § 72
  Justitsministeren fastsætter regler om behandlingen af disciplinærsager.