Straffuldbyrdelsesloven § 60 a

  1. § 60 a
    Kriminalforsorgsområdet kan træffe bestemmelse om, at en indsat skal afgive udåndingsprøve eller urinprøve med henblik på at undersøge for eventuel indtagelse af alkohol, euforiserende stoffer eller andre stoffer, der er forbudt efter den almindelige lovgivning.
  2. Stk. 2.
    § 60, stk. 5 og 6, finder tilsvarende anvendelse.
  3. Stk. 3.
    Justitsministeren fastsætter regler om gennemførelsen af udåndingsprøvekontrol og urinprøvekontrol.