Straffuldbyrdelsesloven § 64

  1. § 64
    Bestemmelserne i § 63 omfatter ikke kriminalforsorgsområdets afgørelse om, at
    1. 1) en indsat kortvarigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige grunde skal opholde sig i eget opholdsrum eller i særlig observationscelle, eller
    2. 2) en indsat, der nægter at være beskæftiget med en af kriminalforsorgsområdet godkendt aktivitet, skal opholde sig i eget opholdsrum eller på andet anvist opholdssted i arbejdstiden.
  2. Stk. 2.
    Justitsministeren fastsætter regler om indsattes ophold efter stk. 1, herunder om godkendelse og anvendelse af observationsceller.