Straffuldbyrdelsesloven § 50 a

 1. § 50 a
  Kriminalforsorgen bestemmer, om indsatte, der er idømt tidsbestemt fængselsstraf i mere end 6 måneder, kan udstationeres til egen bopæl under intensiv overvågning og kontrol eller til udslusningsfængsel, når
  1. 1) en tredjedel af straffen er udstået,
  2. 2) der ikke skønnes at være risiko for misbrug af udstationeringen og
  3. 3) hensynet til retshåndhævelsen ikke i øvrigt taler imod udstationering.
 2. Stk. 2.
  Udstationering efter stk. 1 kan tidligst ske 8 måneder før forventet prøveløsladelse.
 3. Stk. 3.
  Udstationering til egen bopæl under intensiv overvågning og kontrol efter stk. 1 forudsætter, at der er sikret den indsatte passende beskæftigelse og underhold.
 4. Stk. 4.
  Udstationering til egen bopæl under intensiv overvågning og kontrol efter stk. 1 forudsætter desuden, at den indsattes boligforhold er af en sådan beskaffenhed, at udstationeringen kan gennemføres, og at personer over 18 år, der har samme bopæl som den indsatte, meddeler samtykke dertil.
 5. Stk. 5.
  § 46, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.