Straffuldbyrdelsesloven § 45

 1. § 45
  En indsat har ret til lægebehandling og anden sundhedsmæssig bistand.
 2. Stk. 2.
  Justitsministeren kan efter forhandling med sundhedsministeren fastsætte regler om tvangsbehandling i Anstalten ved Herstedvester af indsatte, der opfylder betingelserne for tvangstilbageholdelse i loven om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien, og som ikke kan overføres til en almindelig psykiatrisk afdeling.
 3. Stk. 3.
  Behandlingen skal ske i overensstemmelse med reglerne i den i stk. 2 nævnte lov, herunder også for så vidt angår adgang til at klage til Patientombuddet over anstaltens beslutning om tvangsbehandling. Patientrådgiver beskikkes dog kun, hvis den pågældende ikke i forvejen har en bistandsværge efter straffelovens § 71.
 4. Stk. 4.
  Justitsministeren fastsætter regler om sundhedsmæssig bistand til indsatte.