Straffuldbyrdelsesloven § 44

  1. § 44
    Kriminalforsorgsområdet skal vejlede og bistå en indsat med hensyn til den pågældendes arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og personlige forhold med henblik på
    1. 1) at forbedre den pågældendes muligheder for at leve en kriminalitetsfri tilværelse og
    2. 2) at begrænse de ulemper, som følger af frihedsberøvelsen.
  2. Stk. 2.
    Kriminalforsorgsområdet skal i forbindelse med sin virksomhed efter stk. 1 formidle kontakt til personer, institutioner og myndigheder, der efter anden lovgivning kan yde bistand.