Straffeloven § 75

 1. § 75
  Udbyttet ved en strafbar handling eller et hertil svarende beløb kan helt eller delvis konfiskeres. Savnes der fornødent grundlag for at fastslå beløbets størrelse, kan der konfiskeres et beløb, som skønnes at svare til det indvundne udbytte.
 2. Stk. 2.
  Såfremt det må anses for påkrævet for at forebygge yderligere lovovertrædelser, eller særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor, kan der ske konfiskation af
  1. 1) genstande, der har været brugt eller bestemt til at bruges ved en strafbar handling,
  2. 2) genstande, der er frembragt ved en strafbar handling, og
  3. 3) genstande, med hensyn til hvilke der i øvrigt er begået en strafbar handling.
 3. Stk. 3.
  I stedet for konfiskation af de i stk. 2 nævnte genstande kan der konfiskeres et beløb svarende til deres værdi eller en del heraf.
 4. Stk. 4.
  I stedet for konfiskation efter stk. 2 kan der træffes bestemmelse om foranstaltninger vedrørende genstandene til forebyggelse af yderligere lovovertrædelser.
 5. Stk. 5.
  Når en forening opløses ved dom, kan dens formue og øvrige ejendele konfiskeres.