Straffeloven § 60

 1. § 60
  Hvis den dømte overtræder de i medfør af § 57 fastsatte vilkår, kan retten i den anledning
  1. 1) tildele advarsel,
  2. 2) ved kendelse ændre vilkårene og forlænge prøvetiden inden for den i § 56, stk. 2, fastsatte længstetid,
  3. 3) ved dom træffe afgørelse om fuldbyrdelse af fængselsstraffen. § 58, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.
 2. Stk. 2.
  Med hensyn til de i stk. 1 nævnte retsafgørelser finder § 59, stk. 2, tilsvarende anvendelse.