Straffeloven § 287

  1. § 287
    Er nogen af de forbrydelser, der er nævnt i §§ 276-283, af mindre strafværdighed på grund af de omstændigheder, hvorunder handlingen er begået, de tilvendte genstandes eller det lidte formuetabs ringe betydning eller af andre grunde, er straffen bøde. Under i øvrigt formildende omstændigheder kan straffen bortfalde.
  2. Stk. 2.
    Forsøg på forbrydelse, der er omfattet af stk. 1, er strafbart.