Straffeloven § 269

  1. § 269
    En sigtelse er straffri, når dens sandhed bevises, såvel som når den, der i god tro fremsætter sigtelsen, har været forpligtet til at udtale sig eller har handlet til berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv.
  2. Stk. 2.
    Straf kan bortfalde, når der oplyses omstændigheder, som gav føje til at anse sigtelsen for sand.