Straffeloven § 264

 1. § 264
  Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget
  1. 1) skaffer sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted,
  2. 2) skaffer sig adgang til andres gemmer eller
  3. 3) undlader at forlade fremmed område efter at være opfordret dertil.
 2. Stk. 2.
  Begås de forhold, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder, eller foreligger der i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor forholdet er begået under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor.