Straffeloven § 264

  1. § 264
    Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget
    1. 1) skaffer sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted,
    2. 2) undlader at forlade fremmed grund efter at være opfordret dertil.
  2. Stk. 2.
    Begås det i stk. 1, nr. 1, nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder, eller foreligger der i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor forholdet er begået under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor.