Straffeloven § 216

 1. § 216
  For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der
  1. 1) tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller
  2. 2) skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. § 260, eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.
 2. Stk. 2.
  For voldtægt straffes med fængsel indtil 12 år den, der har samleje med et barn under 12 år.
 3. Stk. 3.
  Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel i 12 år, hvis voldtægten har haft en særligt farlig karakter eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.
 4. Stk. 4.
  Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den særlige krænkelse, der er forbundet med lovovertrædelsen.
 5. Stk. 5.
  Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, at forurettede er offer for menneskehandel.