Straffeloven § 184

  1. § 184
    Med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år straffes den, der uden at være strafskyldig efter § 183 eller § 183 a forstyrrer sikkerheden for jernbaners, fartøjers, motorkøretøjers eller lignende transportmidlers drift eller sikkerheden for færdsel på offentlige færdselsveje.
  2. Stk. 2.
    Begås forbrydelsen uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder.