Straffeloven § 183

  1. § 183
    Den, der med forsæt til skade på andres person eller formue forvolder sprængning, spredning af skadevoldende luftarter, oversvømmelse, skibbrud, jernbane- eller anden transportulykke, straffes med fængsel indtil 12 år.
  2. Stk. 2.
    Foretages en af de i stk. 1 nævnte handlinger under de i § 180 angivne omstændigheder, er straffen fængsel indtil på livstid.
  3. Stk. 3.
    Begås forbrydelsen uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 2 år.