Strålebeskyttelsesloven § 27

  1. § 27
    Loven træder i kraft den 6. februar 2018.
  2. Stk. 2.
    Lov om brugen af røntgenstråler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1170 af 29. november 2011, og lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug m.v. af radioaktive stoffer ophæves.
  3. Stk. 3.
    Regler fastsat i medfør af de love, der er nævnt i stk. 2, forbliver i kraft, indtil de erstattes af eller ophæves af regler fastsat i medfør af denne lov. Overtrædelse af forskrifterne straffes efter de hidtil gældende regler.