Sprøjtejournalloven § 6

  1. § 6
    Miljø- og fødevareministeren kan i sager om overtrædelse af Den Europæiske Unions forordninger om registrering af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler eller af regler, der er fastsat efter § 1, tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist at betale en bøde som angivet i bødeforelægget. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere personer, der er tilknyttet jordbrugsvirksomheden, eller jordbrugsvirksomheden som sådan.
  2. Stk. 2.
    Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg.
  3. Stk. 3.
    Vedtages bøden, bortfalder videre forfølgning.