Spilleloven § 44

 1. § 44
  Spillemyndigheden kan tilbagekalde en tilladelse til udbud af spil, hvis tilladelsesindehaveren eller dennes repræsentant
  1. 1) groft eller gentagne gange har overtrådt denne lov, bestemmelser fastsat i henhold til denne lov eller vilkår for tilladelsen,
  2. 2) er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil,
  3. 3) ikke længere opfylder betingelsen i § 29,
  4. 4) groft eller gentagne gange ikke angiver afgifter efter lov om afgifter af spil, jf. §§ 21-25,
  5. 5) groft eller gentagne gange ikke angiver gebyrer efter § 42, stk. 8 og 9,
  6. 6) groft eller gentagne gange ikke betaler forfaldne afgifter eller ikke stiller sikkerhed, jf. lov om afgifter af spil og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.,
  7. 7) ikke betaler forfaldne gebyrer efter regler fastsat i medfør af § 42,
  8. 8) har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr., eller
  9. 9) ikke har anmeldt virksomheden til registrering hos told- og skatteforvaltningen, senest 4 uger efter at tilladelse er givet, jf. lov om afgifter af spil.
 2. Stk. 2.
  En tilladelse til udbud af spil kan endvidere tilbagekaldes, hvis tilladelsesindehaverens udbud eller arrangering af spil udgør en væsentlig forstyrrelse af den offentlige orden.