Socialtilsynsloven § 21

  1. § 21
    Social- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunikationen mellem socialtilsynet, tilbuddene, jf. § 4, stk. 1, foreningerne og de private virksomheder, jf. § 18 a, kommunerne, regionerne og Socialstyrelsen. Ministeren kan i denne forbindelse fastsætte regler om, at kommunikationen skal foregå digitalt, og om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om at undtage tilbud helt eller delvis fra digital kommunikation, når særlige omstændigheder taler for det.