Socialtilsynsloven § 18 c

 1. § 18 c
  Socialtilsynet fører driftsorienteret tilsyn med foreninger og private virksomheder, jf. § 18 a, for at sikre, at de fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. § 18 b, stk. 1. Tilsynet skal føres i dialog med foreningen eller den private virksomhed.
 2. Stk. 2.
  Socialtilsynet skal varetage tilsynsopgaven på baggrund af relevant information, herunder
  1. 1) foreningens eller den private virksomheds budget og regnskab, jf. § 18 g, stk. 1 og 4,
  2. 2) oplysninger indhentet fra foreningen eller den private virksomhed,
  3. 3) oplysninger indhentet fra de borgere, der har indgået aftale med foreningen eller den private virksomhed, og
  4. 4) oplysninger indhentet fra de kommuner, der har truffet afgørelse om hjælp efter §§ 95 eller 96 i lov om social service til borgerne nævnt i nr. 3, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
 3. Stk. 3.
  Social- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om tilrettelæggelsen og indholdet af det driftsorienterede tilsyn.