Socialfrikortsloven
Lov om forsøg med et socialt frikort

Formål

 1. § 1
  Formålet med denne lov er i en forsøgsperiode i 2019 og 2020 at give borgere med særlige sociale problemer ret til at modtage et socialt frikort, hvis betingelserne i § 2 er opfyldt.

Forsøg med et socialt frikort

 1. § 2
  Kommunalbestyrelsen udsteder på baggrund af en ansøgning fra en borger et socialt frikort.
 2. Stk. 2.
  Der kan udstedes et socialt frikort til borgere med særlige sociale problemer, som
  1. 1) opfylder betingelserne for at modtage hjælp eller støtte efter afsnit V i lov om social service,
  2. 2) hverken har været under ordinær uddannelse eller har haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kr. inden for det seneste år forud for tilkendelsen af et socialt frikort og
  3. 3) opfylder opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp i § 11 i lov om aktiv socialpolitik.
 3. Stk. 3.
  Ved et socialt frikort forstås en mulighed for, at borgeren kan tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder m.v., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser. En borger, der har fået udstedt et socialt frikort i 2019, kan tjene op til 20.000 kr. skattefrit i hvert af årene 2019 og 2020.
 4. Stk. 4.
  Indtægt på baggrund af et socialt frikort indgår ikke i beregningen af borgerens betaling for botilbud efter kapitel 20 i lov om social service, jf. § 163 i lov om social service, og udslusningsbolig efter lov om almene boliger m.v., jf. § 163 a i lov om social service.
 5. Stk. 5.
  Et socialt frikort erstatter ikke øvrig støtte og tilbud til borgeren, som kommunalbestyrelsen er forpligtet til at yde efter lovgivningen.
 1. § 3
  En borger, der har fået udstedt et socialt frikort, optjener 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse. Ved ansættelse i kortere tid end 1 måned sker optjeningen forholdsmæssigt med 0,07 dages betalt ferie for hver dags ansættelse, dog højst 2,08 dage. Ferien kan afholdes, når den er optjent (samtidighedsferie).
 2. Stk. 2.
  Arbejdsgiveren skal med et rimeligt varsel meddele borgeren, hvornår ferien skal holdes. Der skal i videst muligt omfang tages hensyn til borgerens ønske.
 3. Stk. 3.
  Feriebetaling udgør 12,5 pct. af den optjente løn. Ved ansættelsesforholdets ophør udbetales feriebetalingen for ikke afholdt ferie direkte til borgeren.
 4. Stk. 4.
  I perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2020 er borgeren endvidere omfattet af ferielovens § 12, stk. 2 og 3, og § 13, stk. 1-4, 6 og 7, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015, jf. dog stk. 8.
 5. Stk. 5.
  I perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2020 er borgerens arbejdsgiver omfattet af ferielovens § 47, stk. 1 og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015.
 6. Stk. 6.
  Fra den 1. september 2020 er borgeren omfattet af ferielovens § 6, stk. 2 og 3, og §§ 12-14, jf. lov nr. 60 af 30. januar 2018.
 7. Stk. 7.
  Fra den 1. september 2020 er borgerens arbejdsgiver omfattet af ferielovens § 46, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, jf. lov nr. 60 af 30. januar 2018.
 8. Stk. 8.
  Ferielovens § 48 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015, som ændret ved lov nr. 60 af 30. januar 2018 finder ikke anvendelse for ferie, der er optjent på baggrund af en indtægt på under 20.000 kr. for borgere, der anvender et socialt frikort.
 9. Stk. 9.
  Overskrider borgeren indtægtsgrænsen i § 2, stk. 3, vil feriedage, der er optjent fra det tidspunkt, hvor overskridelsen sker, og feriebetalingen herfor ikke længere være omfattet af denne bestemmelse. Optjening, betaling og afholdelse vil derefter ske efter den til enhver tid gældende lov om ferie.
 1. § 4
  Indtægt på baggrund af et socialt frikort skal indberettes af virksomheden til kommunen via en særskilt fælleskommunal it-løsning, som etableres og drives af et aktieselskab, som KL ejer.
 1. § 5
  Kommunalbestyrelsens afgørelser om afslag efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Ikrafttræden m.v.

 1. § 6
  Social- og indenrigsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.
 2. Stk. 2.
  Loven ophæves den 1. januar 2021.
 1. § 7
  (Ophævet)

Territorial gyldighed

 1. § 8
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.