Skovloven § 54

  1. § 54
    Hvis manglende opfyldelse af et påbud efter § 51, stk. 2 eller 3, er af særlig alvorlig karakter, kan det ved dom bestemmes,
    1. 1) at der i et nærmere fastsat tidsrum kun må foretages hugst, efter at miljø- og fødevareministeren har udpeget de træer, der må fældes, eller
    2. 2) at skoven i et nærmere fastsat tidsrum tages i drift af ministeren for ejerens regning.
  2. Stk. 2.
    Til dækning af udgifterne til de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, er der pante- og fortrinsret i ejendommen som for ejendomsskatter.