Skovloven § 49

 1. § 49
  Miljø- og fødevareministeren har uden retskendelse mod legitimation adgang til private og offentlige ejendommes arealer for at udøve sine beføjelser og opgaver efter denne lov eller regler, der er udstedt i medfør af loven. Ministeren kan herunder foretage undersøgelser af betydning for lovens formål. Ejeren eller brugeren skal så vidt muligt have besked herom i forvejen.
 2. Stk. 2.
  Ministeren har desuden adgang til bygninger, der helt eller delvis udnyttes erhvervsmæssigt, for at udøve tilsyn efter §§ 56-59 på ejendomme, hvortil der er ydet tilskud.
 3. Stk. 3.
  Retten efter stk. 1 gælder også for personer, som ministeren bemyndiger hertil.
 4. Stk. 4.
  Politiet yder nødvendig bistand til at opnå adgang efter stk. 1 og 2.