Skovloven § 11 a

  1. § 11 a
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at § 8 og § 11, stk. 1, ikke skal gælde for nærmere angivne former for kystbeskyttelsesforanstaltninger, som kræver tilladelse i henhold til lov om kystbeskyttelse m.v., og som tillades med vilkår om, at et andet areal bliver fredskovspligtigt (erstatningsskov), jf. § 39 a.