Skatteforvaltningsloven § 4

 1. § 4
  For at Skatterådet kan træffe en afgørelse, skal mindst halvdelen af medlemmerne, heriblandt formanden eller næstformanden, deltage i afgørelsen.
 2. Stk. 2.
  Reglerne for told- og skatteforvaltningens sagsbehandling finder tilsvarende anvendelse for Skatterådets sagsbehandling, medmindre andet er bestemt ved lov eller efter stk. 4.
 3. Stk. 3.
  Skatterådet kan i en sag, der forelægges for rådet til afgørelse, tillade, at der afholdes syn og skøn efter reglerne i § 47.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren fastsætter en forretningsorden for Skatterådet.
 5. Stk. 5.
  Told- og skatteforvaltningen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Skatterådet.