Skatteforvaltnings-it-tilsynsloven § 6

  1. § 6
    Tilsynet kan som led i sin virksomhed afgive udtalelser til told- og skatteforvaltningen.
  2. Stk. 2.
    I de tilfælde, hvor told- og skatteforvaltningen beslutter ikke at følge en anbefaling i en udtalelse fra tilsynet, jf. stk. 1, skal told- og skatteforvaltningen underrette tilsynet herom og uden unødigt ophold forelægge sagen for skatteministeren.
  3. Stk. 3.
    Skatteministeren underretter et af Folketinget nedsat udvalg, hvis en anbefaling fra tilsynet ikke følges.