Serviceloven § 79

  1. § 79
    Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.
  2. Stk. 2.
    Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
  3. Stk. 3.
    Ældreministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling for tilbud efter stk. 1, herunder om beregningsgrundlaget for betalingen.