Serviceloven § 74

 1. § 74
  Børn og unge-udvalget træffer i et møde afgørelse om
  1. 1) gennemførelse af en undersøgelse efter § 51,
  2. 2) anbringelse uden for hjemmet efter § 58,
  3. 3) opretholdelse af en anbringelse efter § 62,
  4. 4) gennemførelse af en lægelig undersøgelse eller behandling efter § 63,
  5. 5) anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner efter § 63 a, stk. 1,
  6. 6) anbringelse på sikrede døgninstitutioner efter § 63 b, stk. 1,
  7. 7) anbringelse på særligt sikrede afdelinger efter § 63 c, stk. 1 og 3,
  8. 8) videreførelse af en anbringelse efter § 68 a,
  9. 9) godkendelse af en foreløbig afgørelse efter § 75, stk. 3,
  10. 10) ændring af anbringelsessted efter § 69, stk. 3,
  11. 11) afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 71, stk. 3-5,
  12. 12) flytning eller hjemtagelse efter § 78, stk. 4,
  13. 13) tilbageholdelse efter § 11, stk. 1 og 2, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og
  14. 14) brev- og telefonkontrol efter § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.
 2. Stk. 2.
  Inden der træffes afgørelse, skal indehaveren af forældremyndigheden, barnet eller den unge, advokaten og eventuel anden bisidder for forældremyndighedens indehaver eller barnet eller den unge have lejlighed til at udtale sig over for børn og unge-udvalget. Tilbud efter 1. pkt. til barnet eller den unge kan undlades, hvis barnet er under 12 år, eller hvis det må antages at være til skade for barnet eller den unge.
 3. Stk. 3.
  Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, inden der træffes afgørelse efter § 71, stk. 3-5, og § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge. Stk. 2 finder ligeledes anvendelse på plejeforældre, inden der træffes afgørelse efter § 78, stk. 4.
 4. Stk. 4.
  Til vedtagelse af en afgørelse efter lovens §§ 51, 58, 62 og 63, § 63 a, stk. 1, § 63 b, stk. 1, § 63 c, stk. 1 og 3, § 68 a, § 69, stk. 3, § 71, stk. 3-5, og § 75, stk. 3, samt § 11, stk. 1 og 2, og § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge kræves, at mindst 4 af børn og unge-udvalgets 5 medlemmer stemmer for afgørelsen. Afgørelser efter § 78, stk. 4, træffes ved almindelig stemmeflerhed.
 5. Stk. 5.
  Såfremt dommeren ikke er enig i den trufne afgørelse, skal dette tilføres udvalgets protokol, og meddelelsen om udvalgets afgørelse skal indeholde oplysning om dommerens afvigende opfattelse.
 6. Stk. 6.
  Børn og unge-udvalgets afgørelser skal meddeles skriftligt. Afgørelserne skal være begrundede og indeholde oplysning om klageadgang.