Serviceloven § 19 a

 1. § 19 a
  Kommunalbestyrelsen skal, når en ung med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, som modtager hjælp efter denne lov, fylder 16 år, påbegynde forberedelsen af overgangen til voksenlivet. Det samme gælder for unge, hvis forældremyndighedsindehavere modtager hjælp efter denne lov alene med afsæt i den unges betydelige og varigt nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelse. Forberedelsen skal være tværgående og helhedsorienteret og skal foregå i dialog med den unge og dennes forældre. Forberedelsen skal ikke være mere omfattende, end formålet i det enkelte tilfælde tilsiger.
 2. Stk. 2.
  I forberedelsen, jf. stk. 1, skal indgå overvejelser om følgende forhold vedrørende den unge:
  1. 1) Behov for hjælp og støtte som følge af funktionsnedsættelsen eller lidelsen.
  2. 2) Uddannelse.
  3. 3) Beskæftigelse og forsørgelsesgrundlag.
  4. 4) Boligforhold.
  5. 5) Sociale forhold.
  6. 6) Øvrige relevante forhold.
 3. Stk. 3.
  Forberedelsen af overgangen, jf. stk. 1 og 2, skal være afsluttet, således at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om den fremtidige hjælp og støtte, og således at denne kan iværksættes, umiddelbart efter at den unge er fyldt 18 år.