Serviceloven § 184

 1. § 184
  For at fremme forsøgsvirksomhed og udvikling på det sociale område kan Social-, Bolig- og Ældreministeriet efter ansøgning fra en kommunalbestyrelse, et regionsråd eller et privat tilbud give godkendelse til, at lovens bestemmelser fraviges i forbindelse med et forsøg. Godkendelse gives for en afgrænset forsøgsperiode. Det er en betingelse for godkendelse, at forsøget evalueres.
 2. Stk. 2.
  Der kan ikke gives godkendelse efter stk. 1 til:
  1. 1) Forsøg, som indebærer, at borgere stilles dårligere end efter loven.
  2. 2) Forsøg om særlige dag- og klubtilbud til børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. §§ 32 og 36, der medfører fravigelse af de almindelige regler om forældrenes egenbetaling.
  3. 3) Forsøg, som medfører statslige merudgifter.
  4. 4) Forsøg, som indebærer fravigelse af reglerne om tilsyn.
  5. 5) Forsøg, som indebærer fravigelse af reglerne om klage.
 3. Stk. 3.
  Social- og boligministeren offentliggør årligt en status for anvendelsen af forsøg på det sociale område.