Serviceloven § 150 d

  1. § 150 d
    Tilsiger forholdene i den registreringspligtige enhed det, kan Styrelsen for Patientsikkerhed give påbud om krav til den social- og plejefaglige indsats eller om midlertidigt at indstille driften af den social- og plejefaglige indsats hos den pågældende enhed helt eller delvis.
  2. Stk. 2.
    Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
  3. Stk. 3.
    Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter regler om offentliggørelse af afgørelser truffet efter stk. 1.