Serviceloven § 128 c

  1. § 128 c
    Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at låse eller på anden vis sikre yderdøre eller vinduer til en beboers egen bolig på botilbud i en afgrænset periode, når der er risiko for, at beboeren vil forlade sin bolig og derved udsætte sig selv eller andre for fare.
  2. Stk. 2.
    Afgørelser efter stk. 1 kan ikke omfatte aflåsning af døre til botilbuddets indendørs fællesarealer.
  3. Stk. 3.
    Der skal altid være mindst én uaflåst dør i beboerens egen bolig.