Selskabsskatteloven § 13 J

 1. § 13 J
  Pensionsinstitutter, jf. stk. 3 og 4, som er skattepligtige efter § 2, stk. 1, litra b, skal anvende lagerprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab, der indgår i opgørelsen af fortjenesten ved fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Efter lagerprincippet opgøres indkomstårets gevinst og tab som forskellen mellem handelsværdien af ejendommen ved indkomstårets slutning og handelsværdien af ejendommen ved indkomstårets begyndelse. Er ejendommen anskaffet i indkomståret, opgøres gevinst og tab som forskellen mellem handelsværdien ved indkomstårets slutning og anskaffelsessummen omregnet til kontantværdi, jf. dog 6. pkt. Er ejendommen afstået i indkomståret, opgøres gevinst og tab som forskellen mellem afståelsessummen omregnet til kontantværdi og handelsværdien ved indkomstårets begyndelse. Er ejendommen anskaffet og afstået i samme indkomstår, opgøres gevinst og tab som forskellen mellem afståelsessummen omregnet til kontantværdi og anskaffelsessummen omregnet til kontantværdi, jf. dog 6. pkt. Ved opgørelse af gevinst og tab på fast ejendom efter 3. og 5. pkt., hvortil der er ydet tilskud efter lov om støttede private ungdomsboliger, anvendes anskaffelsessummen omregnet til kontantværdi fratrukket tilskuddet. Reglerne om skattemæssige afskrivninger på bygninger og installationer finder ikke anvendelse.
 2. Stk. 2.
  Ved opgørelsen af gevinsten efter stk. 1 kan pensionsinstituttet fradrage tidligere års tab vedrørende fast ejendom opgjort efter stk. 1, som ikke er modregnet i indtægt eller fortjeneste beskattet efter stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Som pensionsinstitut anses selskaber og foreninger m.v., der er hjemmehørende i et andet EU- eller EØS-land, og som
  1. 1) har tilladelse til at drive pensionskassevirksomhed efter direktiv 2016/2341/EU eller direktiv 2003/41/EF med senere ændringer eller
  2. 2) opfylder betingelserne, som er angivet i pensionsbeskatningslovens § 52, stk. 2-4.
 4. Stk. 4.
  Stk. 3 omfatter ikke forsikringsselskaber, uagtet at de driver virksomhed omfattet af direktivernes artikel 4.