Selskabsloven § 207

 1. § 207
  Generalforsamlingens godkendelse skal foreligge, før der kan ydes økonomisk bistand i medfør af § 206, stk. 2. Til brug for generalforsamlingens beslutning fremlægger selskabets centrale ledelsesorgan en skriftlig redegørelse, der skal indeholde oplysninger om
  1. 1) baggrunden for forslaget om økonomisk bistand,
  2. 2) selskabets interesse i at gennemføre en sådan disposition,
  3. 3) de betingelser, der er knyttet til gennemførelse,
  4. 4) en vurdering af de konsekvenser, som dispositionen måtte medføre for selskabets likviditet og solvens, samt
  5. 5) den pris, som tredjemand skal betale for kapitalandelene.
 2. Stk. 2.
  Generalforsamlingens afgørelse om godkendelse, jf. stk. 1, træffes med samme majoritet, som kræves til vedtægtsændring, jf. § 106.
 3. Stk. 3.
  Redegørelsen, jf. stk. 1, skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system eller være modtaget i Erhvervsstyrelsen med henblik på offentliggørelse, jf. § 9, senest 2 uger efter generalforsamlingens godkendelse.